Relationsarbejde

Vores udgangspunkt er at få opbygget nære anerkendende relationer til borgerne.
Vi er af den opfattelse at disse nære anerkendende relationer udgør den ”sikre base”, som er en forudsætning for barnets – her den udviklingshæmmede beboers - videre udvikling.
Den ”sikre base” skal her forstås som en nær relation, hvor pædagogen stiller sig til rådighed, og er parat til at reagere, opmuntre, motivere og trøste. På denne måde kan man skabe en tryg platform, hvorfra borgerne kan generere modet og lysten til at træffe egne beslutninger, handle selvstændigt, og tage ansvar for eget liv.
Hermed udvikler borgerne nye færdigheder og bliver mere selvhjulpne og selvbestemmende, hvilket øger deres selvværd og selvtillid.
 
Vi ser desuden den nære relation, som et vigtigt redskab i forhold til borgernes identitetsdannelse, idet mennesket skaber og udvikler sin selvopfattelse og identitet i et konstant samspil med sine omgivelser.
Det spejler sig i vores medmennesker, og vi får herigennem tilbagemeldinger på vores ytringer og adfærd.
Disse tilbagemeldinger bruges blandt andet til at reflektere over egne handlinger og dermed danne et selvbillede.
 
Sagt på en anden måde er menneskets udvikling af selvopfattelse og identitet et direkte produkt af vores aktive erfaringer fra samværspraksis, idet denne udvikling foregår i relationer. En nær anerkendende relation vil derfor kunne bidrage til en positiv identitetsdannelse, og et dermed øget selvværd.
 
I arbejdet med de nære anerkendende relationer består balancen i at få opbygget en ligeværdig relation på trods af den ulighed, der altid vil være til stede i relationen mellem borgeren og pædagogen.
Derfor må relationen på den ene side være båret af en erkendelse af ulighed, i betydningen forskellighed, i forholdet mellem medarbejderne og borgerne. På den anden side må relationen være båret af en erkendelse af ligeværdighed i forholdet.
Dette forudsætter at vi mestrer, at få opbygget en personrelation sideløbende med en kompetencerelation. Hvilket indebærer, at den enkelte pædagog er bevidst om sin egen faglighed og sine personlige grænser.