Dokumentation, der virker

I SPUC dokumenterer alle medarbejdere metodisk for at opretholde det faglige fokus. Dokumentationen er vores rettesnor i det daglige pædagogiske arbejde- dette for hele tiden at sikre udviklingsperspektivet hos borgeren.

SPUC er organiseret i Teams som løbende undervises i oprettelse af delmål, og dertilhørende dokumentationspraksis.


Mål for dokumentation:
Alle medarbejdere opretter, og afslutter relevante delmål ud fra faglige vurderinger samt systematisk dokumentere herpå.

Alle borgere i SPUC har delmål på indsatsmål hvor der formuleres handlinger på indsatsen.
Der beskrives tydelige handlingsanvisninger for at sikre medarbejderes tilgang til borgeren er ensartet, og hele tiden justeres i forhold til borgerens udvikling og behov- dette gør den pædagogiske praksis dynamisk, og sikrer at indsatsen er i flow.

Dokumentation og delmålsarbejdet giver fagligt mening. Det er tydeligt, at vores indsatser og handlinger er virksomme. Meningsfuld og systematisk dokumentation viser en borgers progression/regression/, og bevægelse over tid.
Der laves delmål på baggrund af indsatsmål som tager udgangspunkt i borgerens ønsker, håb og drømme, og ud fra et rehabiliterende udgangspunkt.

Der arbejdes med delmål for 6 mdr. af gangen, dette for at udarbejde en faglig vurdering og borgerens vurdering på hvorvidt delmål og indsatsen omkring denne skal afsluttes eller fortsættes. Og for at have øje for borgerens udviklingspotentiale samt udviklingsperspektiv

Hvad bruges dokumentation til:
Dokumentationsarbejde bruges også til pædagogisk sparring i de enkelte teams. Dokumentationen tilvejebringer forskellige former for ”vidensproduktion”. Dokumentationen er samtidig en måde at styrke fagligheden på, dels fordi det giver mulighed for at forholde sig kritisk til og reflektere over egen praksis, dels sikre at borgerperspektivet står forrest i alt hvad vi gør.