Dokumentations Modellen

Vi har valgt at arbejde efter dokumentations modellen, udarbejdet af Colinco Institute, når vi sammen med borgerne udarbejder indsatsområder (Mål).

Dokumentationsmodellen sikrer sammenhæng mellem Socialtilsynets opgave og kvalitetsmodel, Voksen Udredningsmetoden (VUM) og borgernes handleplaner . 

Dokumentationsmodellen sikrer den uddybende dialog mellem bestiller udfører og tilsyn, dels sikrer den nødvendige fælles begrebsafklaring, og fælles forståelse af hvad en indsats, et mål, et delmål og f.eks. effekt af indsatsen er. 

Arbejdet med modellen giver således også svar på hvilke data der skal indsamles og registreres, hvornår der skal foretages en delevaluering og hvornår der samlet evalueres på  et indsatsområde.

Modellen forenkler dokumentationsarbejdet og giver et bud på systematiske og konkrete arbejdsgange. Arbejdsgange der gør det klart og enkelt at definere mål, delmål og indsatser for den enkelte borger.  

Når vi udarbejder mål sammen med eller for en borger, følger vi de 5 sekvenser i dokumentations modellen.

Sekvens 1 Planlægning:

Indsatsområder

Formål med indsatsområder

Kvalitetssikring af formål

Sekvens 2 Planlægning:

Mål med indsatsområde

Kvalitetssikring af mål

Vurdering af effekt

Sekvens 3 Planlægning:

Delmål

Delmål…

Kvalitetssikring af delmål

Sekvens 4 Udførelse:

Daglige observationer af indsatsområdet noteres

Evaluering struktureret og periodisk

Sekvens 5 Resultat og evaluering:

Resultat

Evaluering endelig

Effekter af metoden.

Der foregår- foruden en kompenserende indsats- en (re)habiliterende indsats- altså en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem borgere, hjemmevejledere og andre interessenter.

Ved at følge systematikken i dokumentations modellen, sikrer vi at de mål/livs-områder der arbejdes med bliver evalueret/justeret/afsluttet.

Dokumentation af metoden.

På baggrund af de daglige Bosteds notater i måldagbøgerne, som er en beskrivelse af den pædagogiske praksis der finder sted ud fra de fastsatte mål- udleder vi hvilke effekter der er for borgerne i forbindelse med målarbejdet.

Opfølgning.

I forbindelse med fastsættelse af mål og delmål, lægges der en konkret plan for opfølgning af hvert enkelt delmål.